Hand i hand i Leksand
- Den förenande föreningen -

Stadgarna


Här kan du ladda ner stadgarna.
Stadgar_juni_2023_1.pdf (172.69KB)
Här kan du ladda ner stadgarna.
Stadgar_juni_2023_1.pdf (172.69KB)


§ 1 Föreningens namn, sätesort
(1) Föreningen heter Hand i hand i Leksand – den förenande föreningen.
(2) Föreningen har sitt säte i Leksand, Dalarna och är registrerad i Skatteverkets organisationsnummerregister som 802543-4120 sedan 2023-05-08.

§ 2 Ändamål
(1) Föreningens uppgift och syfte är att främja internationell förståelse, kulturellt utbyte och samförstånd mellan folk, samt att mobilisera allmänhetens medvetenhet om tolerans och mot främlingsfientlighet, rasism, högerextremism och diskriminering av utlänningar. Föreningen uppnår detta i synnerhet genom att
i. informera befolkningen, till exempel genom press, affischering, trycksaker, evenemang och utställningar,
ii. informations- och motivationskampanjer,
iii. arbeta med offer och offergrupper.
(2) Föreningen representerar sina mål offentligt genom publikationer, evenemang och andra former av PR-arbete.
(3) Föreningen arbetar med offentliga och privata organisationer och institutioner som delar dess mål.
(4) Föreningen följer demokratiska principer och är politiskt oberoende.
(5) Föreningen agerar osjälviskt; den eftersträvar inte i första hand ekonomiska vinster av verksamheten.
(6) Föreningens medel får endast användas för stadgade ändamål. Medlemmarna får själva inga medel från föreningen.
(7) Ingen ska ha rätt till utgifter som är främmande för föreningens ändamål eller gynnas genom oproportionerligt hög ersättning.

§ 3 Medlemskap
(1) Fysiska och juridiska personer som stödjer föreningens ändamål kan bli medlemmar i föreningen.
(2) En person som uttrycker högerextrema, rasistiska, antisemitiska åsikter eller på annat sätt sprider eller förespråkar diskriminerande idéer och/eller är medlem i ett högerextremt parti eller organisation kan inte bli medlem i föreningen.
(3) Medlemskap förvärvas genom skriftlig ansökan till styrelsen, som har avgörandet för antagningen. Ansökan ska godkännas av minst två ledamöter. Om ansökan om medlemskap avslås kan den som ansöker om medlemskap få medlemskapet prövat på en föreningsstämma som sedan fattar det slutgiltiga beslutet om antagning. Vid behov kan föreningen kalla till en extra föreningsstämma för att få det prövat inom rimlig tid. Medlemskapet träder i kraft efter mottagandet av en skriftlig bekräftelse på godkännandet från styrelsen av den förvärvade ansökan om medlemskap. Bekräftelsen ska lämnas av styrelsen i ett antal bemyndigat att vara beslutsfattande.
(4) Fysiska personer under 18 år behöver skriftligt godkännande från en målsman för att kunna ansöka om medlemskap och bli medlemmar i föreningen.
(5) Fysiska personer som är omyndiga och 18 år eller äldre behöver skriftligt godkännande från en målsman för att kunna ansöka om medlemskap och bli medlemmar i föreningen.
(6) Det finns möjlighet till ett stödjande medlemskap. Stödmedlemmar kan vara naturliga eller juridiska personer som gör regelbundna eller oregelbundna bidrag till föreningen i form av att tillhandahålla pengar, varor och/eller tjänster. Stödmedlemmar har rätt att delta i föreningsstämman men ingen rösträtt.
(7) Fysiska personer kan bli hedersmedlemmar om de offentligt på lämpligt sätt vill försöka främja föreningen eller har gjort sig förtjänt av hedersmedlemskap genom att arbeta i föreningen. Styrelsen ger förslag till hedersmedlemskap för berörd person och överlämnar det till nästa föreningsstämma. Föreningsstämman beslutar om utnämning av hedersmedlem. Efter skriftligt godkännande av personen träder hedersmedlemskapet i kraft.
(8) Varje medlem är bunden av föreningsstämmans och styrelsens lagstadgade beslut och av föreningens alla stadgar.
(9) Medlemmar har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna.
(10) Medlemmar har rätt till information om föreningens angelägenheter.

§ 4 Uppsägning av medlemskap
(1) Medlemskapet upphör vid dödsfall eller uppsägning av den juridiska personen samt genom avgång eller uteslutning ur föreningen.
(2) Utträde sker genom en skriftlig förklaring till styrelsen, varvid en uppsägningstid om en månad till utgången av ett kvartal gäller.
(3) En medlem kan uteslutas ur föreningen av styrelsen, som kan besluta om uteslutning om medlemmen:
i. inte erlagt den årliga medlemsavgiften trots skriftlig påminnelse med en deadline på minst fyra veckor,
ii. har skadat föreningen eller på annat sätt allvarligt kränkt dess intressen,
iii. i sin person har en grund till uteslutning. Det finns en viktig anledning särskilt om personen agerar i enlighet med 3 § punkt 2.
(4) Innan beslut om uteslutning fattas har den medlem som ska uteslutas möjlighet att ge sin åsikt. Uteslutningsbeslutet ska vara skriftligt och motiverat och skickas till medlemmen. Den uteslutna medlemmen kan bestrida uteslutningen på den kommande föreningsstämman som då beslutar om den slutliga uteslutningen. Rättigheterna som medlem fråntas den person som ska uteslutas och ges endast tillbaka genom beslut av föreningsstämman.

§ 5 Dataskydd
(1) För att uppfylla föreningens syften och uppgifter behandlas personuppgifter om personliga och faktiska omständigheter för medlemmarna i föreningen i enlighet med kraven i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) och den svenska dataskyddslagen.
(2) Föreningens syften och uppgifter är bl. a.:
i. behandling av medlemsansökningar,
ii. administration av avtalet med medlemmen respektive målsmannen,
iii. rättslig förpliktelse, till exempel bokföringsskyldighet,
iv. kommunikation med medlemmarna genom till exempel post, mejl, telefon och sociala media,
v. kommunikation med målsmän genom till exempel post, mejl, telefon och sociala media och
vi. behandling av avgifter.
(3) Personuppgifterna som behandlas är bl. a.:
i. namn,
ii. födelsedatum,
iii. adress,
iv. telefonnummer,
v. mejladress,
vi. inkomst och,
vii. bankdata samt referensperson.
(4) Personuppgifterna lagras endast så länge som de är nödvändiga om lagstiftningen inte avser en annan frist. Enligt Bokföringslagen ska berörda personuppgifter sparas i minst 7 år.
(5) Föreningen använder lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för personuppgiftsskyddet mot bl. a. förlust, missbruk samt obehörig åtkomst som till exempel:
i. lösenordsskydd,
ii. brandvägg,
iii. antivirusprogram och
iv. tillgångsbegränsning.
(6) Föreningen kan lämna ut personlig information till någon av sina anställda, styrelseledamöter, försäkringsbolag, professionella rådgivare, ombud, leverantörer eller underleverantörer som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i § 5 (2). Föreningen kan lämna ut personlig information till alla medlemmar som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i § 5 (2). Föreningen kan utlämna personlig information:
i. i den mån föreningen är skyldig att göra det enligt lag,
ii. i samband med pågående eller framtida domstolsförfaranden,
iii. för att upprätta, utöva eller försvara sina juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken),
iv. till köparen (eller den blivande köparen) av föreningen eller tillgångar som föreningen är i process (eller överväger) att sälja,
v. till alla personer som föreningen rimligen anser kan begära av domstol eller annan behörig myndighet att föreningen lämnar ut den personliga informationen,
vi. kommer inte att lämna ut personlig information till tredje part förutom i de fall som anges i § 5 (6).
(7) I den mån de krav som beskrivs i respektive stadgar är uppfyllda har varje föreningsmedlem särskilt följande rättigheter:
i. rätten till information enligt artikel 15 GDPR,
ii. rätten till rättelse enligt artikel 16 GDPR,
iii. rätten till radering enligt artikel 17 GDPR,
iv. rätten till begränsning av behandling enligt artikel 18 GDPR,
v. rätten till dataportabilitet enligt artikel 20 GDPR,
vi. rätten att göra invändningar enligt artikel 21 GDPR och
vii. rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet enligt artikel 77 i GDPR.
(8) Föreningens organ, alla anställda eller någon annan som arbetar för föreningen är förbjudna att behandla, lämna ut, göra tillgängliga för tredje part eller på annat sätt använda personuppgifter utan tillstånd för andra ändamål än det respektive syftet med att utföra uppdraget. Denna skyldighet föreligger även efter det att personer lämnat föreningen.
(9) Styrelsen utser en personuppgiftsansvarig för att utföra uppgifterna och skyldigheterna enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning och den federala dataskyddslagen. En personuppgiftsansvarig väljs av årsmötet på två år. En personlig ersättare till den personuppgiftsansvarige ska också väljas av årsmötet på två år.
(10) Utöver § 5 gäller föreningens integritetspolicy på föreningens webbplats www.förenande.org. Information om föreningens integritetspolicy står offentligt på själva webbplatsen.

§ 6 Finansierande medel
(1) Föreningen får medel för att fullgöra sina uppgifter genom
i. medlemsavgifter och inträdesavgifter,
ii. bidrag från den offentliga sektorn,
iii. donationer och arv,
iv. böter,
v. annan inkomst.
(2) Föreningens medel får endast användas för stadgade ändamål. Medlemmarna får inga inbetalningar från föreningen. Ingen får gynnas av utgifter som är främmande för föreningens ändamål eller av oproportionerligt höga ersättningar.

§ 7 Medlemsavgifter
(1) Från medlemmarna i den mening som avses i § 3 (1) tas medlemsavgifter ut. Medlemsavgiftens storlek framgår av föreningens medlemsavgiftsbestämmelser. Medlemsavgifterna kan vara olika höga för fysiska och juridiska personer och för juridiska personer beror medlemsavgifternas storlek på antalet anställda eller medlemmar och årsomsättningen eller liknande. Styrelsen ansvarar för att upprätta medlemsavgiftsbestämmelser. Medlemmar i den mening som avses i § 3 (5). är avgiftsfria.
(2) Föreningen kan även ta ut inträdesavgifter. För detta gäller motsvarande stycke § 6 (1).
(3) Storleken på medlemsavgifterna bestäms av årsmötet. Styrelsen ansvarar för att bestämma medlemsavgifternas förfallodag och betalningssätt såvida årsmötet inte fattar några andra beslut i detta avseende.
(4) I enskilda motiverade fall kan styrelsen bestämma att medlemsavgiften skjuts upp eller att medlemsavgiften kan lämnas i annan form än att den tillhandahålls genom betalning av pengar.
(5) Information om föreningens medlemsavgiftsbestämmelser står offentligt på föreningens webbplats www.förenande.org.

§ 8 Föreningens organ
(1) Föreningens organ är årsmötet, styrelsen och Advisory Board.

§ 9 Styrelsen
(1) Styrelsen består av minst två och högst fem ledamöter, därav ordföranden, vice ordföranden och, om styrelsen består av fler än 2 personer, styrelseledamöterna.
(2) Föreningen företräds i och utom domstol individuellt av varje styrelseledamot. I juridiska transaktioner upp till ett affärsvärde på 30 000 SEK får varje styrelseledamot representera föreningen individuellt. Vid juridiska transaktioner med ett affärsvärde på mer än 30 000 SEK och vid fortsatta förpliktelser, såsom t.ex. arbets- och hyreskontrakt, ska föreningen representeras av 2 styrelseledamöter.
(3) Styrelsen utses av årsmötet för en tid av två år, räknat fr.o.m. årsmötets val. Den sitter kvar tills en ny styrelse väljs. Träder en medlem av styrelsen ur mitt under mandatperioden, kan resterande styrelseledamöter för den återstående mandatperioden utse en ersättare för den som lämnat.
(4) Styrelseledamöterna och revisorerna utövar sina uppdrag som styrelseledamöter och revisorer gratis och på frivillig basis. Trots det får styrelsen besluta att schablonmässiga omkostnadsersättningar för föreningsverksamhet till medlemmar/ styrelseledamöter/ kassarevisorer kan utgå.
(5) Styrelsen ansvarar för föreningens alla angelägenheter, i den mån de inte av stadgar eller tvingande lagar tilldelas att handläggas av annat föreningsorgan. Styrelsen sköter föreningens löpande verksamhet. Den har framför allt följande uppgifter:
i. förberedelse av årsmöte och föreningsstämma och upprättande av dagordning,
ii. kallelse till årsmöte och föreningsstämma,
iii. rapportera till årsmötet om verksamheten under det gångna kalenderåret (årlig rapport),
iv. beredning av medlemsavgifternas och inträdesavgifternas storlek inför årsmötet,
v. verkställande av årsmötets och föreningsstämmans beslut,
vi. besluta om medlemsavgiftsbestämmelser, samt eventuellt andra föreningsbestämmelser
vii. upprättande av redovisning och kassarapport,
viii. anställning och uppsägning av den verkställande direktören,
ix. författning av arbetsordning, som innehåller alla viktiga beslut av styrelsen och föreningsstämman för föreningens organisation och pågående ärenden,
x. beslut om antagande av nya medlemmar och uteslutning av medlemmar,
xi. utnämning och entledigande av ledamöter i Advisory Board.
(6) Styrelsen fattar i allmänhet sina beslut vid styrelsemöten som leds av ordföranden, annan styrelseledamot eller den verkställande direktören och sammankallas skriftligen, per telefon eller via e-post. Tillkännagivande av dagordning behövs inte. Sammankallande av styrelsemöte ska göras minst en vecka i förväg. I brådskande fall kan det kortas ner till 3 dagar före. Föreningens medlemmar och den verkställande direktören kan delta i styrelsemöten om det inte finns viktiga skäl att inte göra det. Föreningsmedlemmar och/eller den verkställande direktören kan också stängas ute från mötet för enskilda ärenden på dagordningen om viktiga skäl kräver detta.
(7) Styrelsen är beslutför om minst två styrelseledamöter är närvarande. Om styrelsen undantagsvis består av endast en ledamot, är den ensam beslutför. Ett beslut fattas med majoritet av de giltiga rösterna. Ett styrelsebeslut kan även fattas skriftligen, per telefon eller via digitalt möte, om alla styrelseledamöter samtycker till denna omröstningsform och om de också deltar i omröstningen.
(8) Skulle styrelsen bestå av endast en person efter en ledamots avgång, ska en föreningsstämma sammankallas inom 4 veckor för att hitta en ersättare att välja för den avgående styrelseledamoten.
(9) Protokoll ska föras över de beslut som styrelsen fattar vid ett möte. Protokollet ska undertecknas av minst den som är mötesordförande. Om beslutet fattas genom cirkulation, måste varje ledamot i styrelsen underteckna sin röst. Fattas beslutet genom omröstning per telefon eller digitalt möte måste ordföranden eller annan ledamot i styrelsen protokollföra och underteckna beslutet.

§ 10 Årsmötet
§ 10.a Omfattning

(1) Årsmötet är föreningens högsta organ. I årsmötet har varje medlem, såvida de inte är en stödjande medlem, en röst. En rösträtt från en annan medlem i föreningen, om de inte är stödjande medlem, kan genom fullmakt ges till en annan medlem. Fullmakt ska ges separat för varje årsmöte. En medlem kan dock högst representera tre andra röster.
(2) Årsmötet är bl. a. ansvarigt för följande uppgifter:
i. mottagande och godkännande av styrelsens årsredovisning,
ii. ansvarsfrihet för styrelsen och revisorerna,
iii. val och entledigande av styrelseledamöter och revisorer,
iv. fastställande av medlemsavgifterna,
v. besluta om medlemsuteslutningar som överklagats och om avslag på medlemsansökningar som överklagats,
vi. utnämning av hedersmedlemmar,
vii. att fatta grundläggande beslut för föreningens finansieringspolicy.
(3) Ordinarie årsmöte hålls minst en gång om året. Styrelsen är skyldig att kalla till extra föreningsstämma om minst en fjärdedel av föreningsmedlemmarna lämnar in en skriftlig ansökan till styrelsen där skälen anges. Styrelsen kan också själva kalla till extra föreningsstämma om något speciellt behöver behandlas. Extra föreningsstämma förbereds, kallas till och genomförs på samma sätt som för ett ordinarie årsmöte.
(4) Föreningen är skyldig att kalla till extra föreningsstämma när föreningens revisorer skriftligen kräver det och anger skälen därför.
(5) Årsmötet sammankallas av ordföranden eller en medlem ur föreningens styrelse med en frist om två veckor skriftligen, eller per e-post, med angivande av dagordning. Kallelsens form behöver inte vara enhetlig för alla medlemmar. Fristen börjar dagen efter att inbjudan skickats ut. Kallelsebrevet anses ha kommit in till medlemmarna när den skickats till den senaste adress eller e-postadress som respektive medlem angett till föreningen. Dagordningspunkter om valet av styrelse, om ändring av föreningens stadgar inklusive ändring av föreningens ändamål samt om föreningens upplösning, som medlemmarna inte redan fått med kallelsen till årsmötet, kan endast tas upp på nästa föreningsstämma.
(6) Senast en vecka före årsmötets dag kan varje medlem skriftligen till styrelsen komplettera dagordningen med ytterligare ärenden, i den mån det inte gäller de punkter som nämns under punkt (5). Eventuella kompletteringar till dagordningen presenteras i början av årsmötet av årsmötets ordförande. Ansökningar om tillägg till dagordningen under pågående årsmöte ska göras i början av mötet och årsmötet beslutar om de ska tas upp eller inte. Det krävs tre fjärdedelars majoritet för att anta tilläggen, giltiga röster krävs.
(7) Årsmötet leds av en styrelseledamot eller en genom majoritet vald ledare för mötet.
(8) Årsmötet är beslutsmässigt oberoende av antalet närvarande medlemmar. Vid omröstning avgör majoriteten av de avgivna rösterna. Avsättning av styrelse, ändring av föreningens stadgar samt upplösning av föreningen kan endast beslutas med tre fjärdedelars majoritet. Nedlagda röster och ogiltiga röster åsidosätts. Ändring av föreningens ändamål kan endast beslutas med samtycke av samtliga röstberättigade medlemmar. Skriftligt samtycke från de medlemmar som inte inställt sig på årsmötet kan endast tillkännages för styrelsen inom en månad efter mötet. Denna möjlighet finns endast vid ändring av föreningens ändamål. Omröstningssättet bestäms av stämmans ordförande eller mötesledaren. Vid val ska omröstningen vara skriftlig och hemlig, om inte årsmötet beslutar om annan typ av omröstning.
(9) Protokoll skall upprättas över årsmötets beslut och undertecknas av mötesledaren och av protokollföraren. Protokollet ska skickas till medlemmarna per post eller e-post.

§ 10.b Ärenden

(1) Årsmötets förhandlingar öppnas av styrelsens ordförande eller vid förhinder för denne av vice ordförande i föreningen.
(2) Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma
i. fastställande av röstlängd för stämman,
ii. val av funktioner för årsmötet
a) ordförande
b) sekreterare
c) protokolljusterare
d) rösträknare
iii. a) fråga om årsmötet har utlysts på rätt sätt,
b) fastställande av dagordning för årsmötet,
iv. fastställande av föredragningslista,
v. behandling av
a) verksamhetsberättelser och årsredovisningar, samt
b) revisionsberättelser och granskningsrapporter för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret,
vi. fråga om ansvarsfrihet för föreningens styrelse,
vii. behandling av förslag till föreningens verksamhetsinriktning och ekonomisk plan för den kommande perioden, ärenden som i övrigt hänskjutits till mötet av styrelsen samt av ärenden som kommit in som förslag från medlemmar,
viii. nominering till nyval eller omval av ledamöter till styrelsen, därefter val av ledamöterna vartannat år i enlighet med § 9 (3),
ix. nominering till nyval eller omval av personuppgiftsansvarig samt ersättare, därefter val av personuppgiftsansvarig samt ersättare vartannat år i enlighet med § 5 (9),
x. nominering till nyval eller omval av en revisor med personlig ersättare eller ett revisionsbolag, därefter val av revisorn vartannat år i enlighet med § 13 (3).

§ 11 Advisory Board
(1) Föreningen kan inrätta en Advisory Board som ger styrelsen råd i dess arbete. Medlemskap i Advisory Board är frivilligt. Inträde i Advisory Board och entledigande sker genom majoritetsbeslut av styrelsen. Styrelsen är inte bunden av råd från Advisory Board.
(2) Ledamöterna i Advisory Board utses av styrelsen som fattar beslut med en enkel majoritet. Ämbetet för en ledamot i Advisory Board varar 3 år, om inte kortare tid beslutas vid utnämning. Nytt förordnande efter mandatperiodens utgång är möjlig. Medlemmar i Advisory Board kan endast återkallas från sina uppdrag av väsentliga skäl. Återkallning av uppdragen i Advisory Board beslutas av styrelsen.
(3) Arbetet för ledamöterna i Advisory Board är ideellt.
(4) Medlemmarna i Advisory Board kan välja en ordförande bland sina medlemmar.
(5) Advisory Boards möten leds av styrelsens ordförande eller vice ordförande eller av Advisory Boards ordförande med en kallelsefrist om tre veckor. Varje ledamot av styrelsen och Advisory Board kan kalla till möte. Med inbjudan ska punkterna på dagordningen och förslag till beslut presenteras.
(6) Advisory Board bildar sin uppfattning genom beslut. Beslut fattas genom majoritet av de avgivna rösterna.
(7) Alla styrelseledamöter har rätt att närvara vid Advisory Boards möten. Där har de också rätt att debattera, men ingen rösträtt. Advisory Board måste informera styrelsen i förväg om att de ska träffas. Protokollet från Advisory Boards förhandlingar överlämnas till styrelsen och de gör det tillgänglig för årsmötet.
(8) Advisory Board är bemyndigad att fastställa sin egen arbetsordning.

§ 12 Verkställande direktör
(1) Styrelsen kan utse en verkställande direktör att sköta den löpande verksamheten. Den verkställande direktören får inte ingå i styrelsen. Styrelsen ger honom/henne mandat i den utsträckning som krävs.
(2) Den verkställande direktören lyder under styrelsens instruktioner. Sådana instruktioner ska utfärdas gemensamt av minst två styrelseledamöter. Styrelsen bestämmer också de närmare detaljerna, särskilt omfattningen av den verkställande direktörens ledningsbefogenhet och ersättningen för hennes/hans arbete.

§ 13 Verksamhets- och räkenskapsår, kassarevisor
(1) Verksamhets- och räkenskapsåret är kalenderåret.
(2) Föreningens kassa kontrolleras varje år av en eller flera medlemmar som årsmötet valt till kassarevisorer. Kassarevisorerna kontrollerar om användningen av föreningens medel motsvarade budgetberäkningarna och att föreningens bokföring sköttes korrekt. Om detta ska kassarevisorerna rapportera till årsmötet.
(3) En revisor väljs av årsmötet på två år. En personlig ersättare till revisorn ska också väljas av årsmötet på två år. Som alternativ till revisor med personlig ersättare kan också en revisionsfirma väljas.

§ 14 Ändringar av stadgarna, anhopning av tillgångar vid upplösning
(1) Endast årsmöte eller föreningsstämma kan besluta om ändringar i stadgarna.
(2) Varje ändring av stadgarna ska lämnas till Skatteverket. Ändringar eller tillägg till stadgarna som krävs av ansvarig myndighet eller av Skatteverket verkställs av styrelsen och kräver inte ett beslut av årsmötet. Ändringarna delges medlemmarna senast i samband med kallelsen till nästa årsmöte.
(3) Upplösning av föreningen kan endast beslutas av en för detta ändamål särskilt tillkallad föreningsstämma som med tre fjärdedelars majoritet av de närvarande och röstberättigade medlemmarna röstar för en upplösning.
(4) Om inte årsmötet beslutar annat ska ordföranden och den vice ordföranden gemensamt vara bemyndigade likvidatorer för föreningen. Är den ena eller båda personerna otillgängliga som likvidatorer av någon anledning, väljer styrelsen en annan likvidator eller båda likvidatorerna. Styrelsens beslut kräver att samtliga styrelseledamöter deltar i valet för att valet ska vara giltigt, det är tillräckligt med enkel majoritet, och ingen styrelseledamot har rätt att rösta på sig själv.
(5) Bestämmelserna i ovanstående stycke gäller även i det fall föreningen upplöses av annan grund än vad som står i punkt (2) eller om den förlorar sitt tillstånd som förening.
(6) Om föreningen upplöses eller avvecklas eller om skatteprivilegierade ändamål upphör att gälla tillfaller föreningens tillgångar Gärde bystuga, Gärde Bygattu 13, 793 50 Leksand, som måste använda dem direkt och uteslutande för välgörande ändamål.

Stadgarna uppdaterades vid föreningsstämman den 2023-06-25.


Topp